Najčastejšie otázky

Otázky ohľadom žiadosti o pôžičku
Otázky ohľadom spracovania pôžičky
Otázky ohľadom splatenia pôžičky

Zmluvné podmienky

 

1. Otázky ohľadom žiadosti o pôžičku do 350 €

Môžem si u Vás požiadať o pôžičku aj keď som podnikateľ?
Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa.

Mám záujem uzatvoriť zmluvu o pôžičke. Potrebujem k tomu osobné stretnutie?
K uzavretiu zmluvy o pôžičke nie je potrebné sobné stretnutie. Svoju žiadosť o pôžičku môžete zaslať prostredníctvom SMS správy alebo vyplnením internetového online formulára na www.ferratum.sk.

Ako si môžem požiadať o pôžičku?
O rýchlu pôžičku si môžete požiadať zaslaním textovej SMS správy alebo vyplnením a odoslaním internetového online formulára, ktorý máte k dispozícii na www.ferratum.sk/pozicka-ziadost.

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať v prípade otázok? 

Zákaznícke centrum podpory je Vám k dispozícii:
- na telefónnej linke 02/644 644 64 počas pracovných dní od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu, nedeľu a sviatok od 9:00 do 17:00 hod,
- na e-mailovej adrese: ferratum@ferratumbank.sk

 

2. Otázky ohľadom spracovania pôžičky do 350 €

Odoslal som žiadosť o pôžičku cez SMS správu. Ako mám ďalej postupovať?
Zákaznícke centrum podpory Vás bude následne kontaktovať pre doplnenie ďalších údajov. V prípade akceptácie našej ponuky Vám zašleme prihlasovacie údaje (identifikačné číslo a heslo) pre prihlásenie do Vášho osobného online účtu na web stránke www.ferratum.sk, kde bude potrebné potvrdiť zmluvné dokumenty. Po doručení akceptovaných zmluvných dokumentov sú peniaze odoslané poštovou poukážkou alebo na zvolený bankový účet.
 

Ako rýchlo dostanem peniaze?
Ak Vám peniaze zasielame na bankový účet, sú Vám doručené do 24 hodín od schválenia. Ak poštovou poukážkou, sú doručené na Vašu korešpondenčnú adresu na 3. – 4. pracovný deň.

3. Otázky ohľadom splatenia pôžičky do 350 €

Kedy musím splatiť pôžičku?
Pôžičku môžete splatiť kedykoľvek v priebehu doby splatnosti. Doba splatnosti pôžičky je od 7 do 30 dní. V prípade, že nemôžete splatiť pôžičku v lehote splatnosti, môžete si najneskôr v posledný deň doby splatnosti požiadať o predĺženie doby splatnosti.

Môžem splatiť pôžičku pred dátumom splatnosti?
Áno, pôžičku môžete splatiť pred termínom splatnosti. Výška odplaty však zostáva rovnaká bez ohľadu na to, v ktorý deň počas doby splatnosti pôžičku uhradíte.

Čo mám robiť, keď nemôžem zaplatiť pôžičku v lehote splatnosti?
Najneskôr v deň splatnosti pôžičky si požiadajte o predĺženie doby splatnosti o ďalších 15 dní alebo 30 dní a to maximálne dvakrát. Za predĺženie splatnosti je účtovaný poplatok podľa zmluvných podmienok. Predĺženie začne platiť až po jeho uhradení.

Čo sa stane, keď nezaplatím pôžičku načas?
V prípade nesplatenia pôžičky počas doby splatnosti Vás budeme kontaktovať (písomne alebo telefonicky) a pripomenieme Vám oneskorenie platby. V prípade, že si nesplníte svoju povinnosť splatiť poskytnutú pôžičku alebo k nej prislúchajúcu odplatu, bude Vám k pohľadávke pripísaný konzultačný poplatok podľa našich zmluvných podmienok .

Akým spôsobom mám splatiť pôžičku?
Pôžičku môžete splatiť niekoľkými spôsobmi:
- priamym vkladom na náš účet,
- prevodným príkazom z Vášho bankového účtu na náš účet.

Peniaze mi boli doručené, ale neprišla mi informácia k úhrade pôžičky, čo mám robiť?
V takomto prípade, prosím, kontaktujte naše Zákaznícke centrum podpory na tel. čísle 02/644 644 64.

Stratil som informácie potrebné k úhrade pôžičky. Kde ich môžem získať?
Tieto informácie sú Vám zaslané na Vašu e-mailovú adresu a máte ich tiež k dispozícii vo svojom Účte. Avšak aj v tomto prípade sa môžete obrátiť na naše Zákaznícke centrum podpory na tel. čísle 02/644 644 64.

Momentálne nemám mobilný telefón. Môžem si požiadať z kamarátovho telefónu o pôžičku?
V prípade, že ste opakovaným zákazníkom, môžete si požiadať o pôžičku aj z iného telefónu.

Môžem si požiadať o pôžičku v prípade, že nemám zaplatenú predchádzajúcu pôžičku?
V prípade, že pôžičku ešte nemáte splatenú, Vaša ďalšia žiadosť o pôžičku bude automaticky zamietnutá.

4. Otázky ohľadom riešenia sporov

Akým spôsobom môžem riešiť prípadný spor?

Ak klient nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže banke podať žiadosť o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh podáva klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Ak hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR a zároveň Veriteľ odpovie na Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“). Zoznam Subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR. ARS je bezodplatné. Subjekt ARS môže žiadať od Klienta poplatok za začatie ARS, max. však vo výške 5 EUR s DPH. Návrh sa podáva podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Klient môže podať tento návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Možnosť klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá a v prípade ak v sporných otázkach Zmluvné strany nedospejú k dohode, sú oprávnené obrátiť sa na príslušný súd Slovenskej republiky.

5. Zmluvné podmienky

Vzory zmlúv, poplatkov a zmluvných podmienok pre Pôžičku do 350 €:

Štandardné informácie o úvere

Sadzobník poplatkov za úver

Sadzobník poplatkov za odloženie termínu konečnej splatnosti

Pravidlá akcie Prvý úver zadarmo Ferratum Bank

Vzor - odstúpenie od zmluvy

Vzor zmluvy o spotrebiteľskom úvere